Modernisering ziektewet

Wet Financiering Sociale Verzekeringen waarin opgenomen de Modernisering van de Ziektewet, een verdere lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.

De Modernisering Ziektewet kan een aanzienlijke stijging van de kosten voor u als werkgever  met zich meebrengen. Verzuim- en schadelastbeheersing zal belangrijker worden dan ooit. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een administratie bij te houden van werknemers die ziek uit dienst gaan. Dit geldt voor zowel uw tijdelijke als uw vaste arbeidskrachten. Door hen te monitoren en eventueel via een arbodienst te ondersteunen bij de re-integratie kunt u als werkgever de kosten in de hand houden.

Andere maatregelen die kunnen helpen bij het beheersbaar maken van het risico zijn:
•  Maak goede afspraken met tijdelijke arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze afspraken vast in bijvoorbeeld het arbeidscontract, het verzuimbeleid en de beëindigingovereenkomst.
•    Leg (voor zover u daar al niet mee gestart was) nu al een administratie aan van alle tijdelijke arbeidskrachten, met hun eventuele eerste ziektedag, indien mogelijk ook als zij uw dienst al  verlaten hebben.
•    Bel uw zieke ex-werknemers periodiek na om de re-integratie te kunnen volgen en eventueel bevorderen.
•    Zet een sluitende no risk-administratie op. Werknemers met een zogenaamde no risk-status komen niet voor uw risico wanneer zij arbeidsongeschikt raken.
•    Pas uw verzuim- en WIA-beleid aan, zodat u op een effectieve wijze uw beleid ten aanzien van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers kunt uitvoeren en uw beleid ook bekend is bij uw personeel.
•    Houd bij nieuwe contracten rekening met de verhoogde AOW-leeftijd. Werknemers moeten immers tot steeds latere leeftijd doorwerken, wat ook zal doorwerken in bijvoorbeeld uw eventuele eigenrisicodragerschap voor de WGA en eventuele aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid die u heeft toegezegd aan uw werknemers.

Voor de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)  zal het UWV de arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)werknemers aan u toerekenen. Op dit moment worden enkel arbeidsongeschiktheidslasten van vaste werknemers aan u toegerekend. Bij deze toerekening worden al regelmatig fouten gemaakt door het UWV. De verwachting is dan ook dat de toerekening van werknemers die met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst zijn gegaan, niet foutloos zal gebeuren. Met een sluitende administratie kunt u dit controleren. Vanwege de t-2-methodiek bij het vaststellen van de gedifferentieerde premies is het risicotijdvak al op 1 januari 2012 begonnen. Ziektewetgevallen in 2012 bepalen de (eerste) gedifferentieerde Ziektewetpremie in 2014. Omdat UWV en Belastingdienst hierin bij de huidige WGA niet foutloos waren, is het aan te raden om als werkgever deze risicogevallen zelf goed te monitoren.

Door het invoeren van de gedifferentieerde Ziektewetpremie met ingang van 2014, betekent dit dat werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ziek werden in 2012, al in 2014 aan u als werkgever toegerekend zullen worden. Immers, de premie wordt gebaseerd op de twee jaren voorafgaande aan het jaar van invoering. Stroomt de werknemer met het tijdelijke contract in de WGA, dan worden vanaf 2014 ook deze lasten aan u toegerekend, voor een maximale periode van 10 jaar. Dit kan betekenen dat een werknemer met een tijdelijk contract en met een eerste ziektedag in januari 2012864, in 2014 via een aparte gedifferentieerde premie aan u wordt doorbelast. Theoretisch kan het dus zo zijn dat u 12 jaar lang de financiële lasten draagt van een werknemer met een tijdelijk contract die na één werkdag ziek is geworden.

De wijzigingen voor u als werkgever gelden overigens niet voor personen die een Ziektewetuitkering krijgen voor ziekte als gevolg van zwangerschap, bevalling, orgaandonatie of vanuit een no risk-situatie. Uitkeringen aan deze zogenaamde vangnetgevallen zullen niet voor uw rekening komen.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen (of hebben hier al toe besloten in een eerder stadium) om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als WGA, waarbij dit voor het WGA-flex gedeelte pas vanaf 2016 mogelijk zal worden. U kunt daarbij kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en/of de WGA.

In dat geval is geen gedifferentieerde premie meer verschuldigd aan UWV, maar wordt het risico voor de WGA ondergebracht bij een verzekeraar. De verzekeraar bevestigt aan de Belastingdienst dat zij het risico heeft overgenomen door middel van een zogenaamde garantieverklaring.

Voor de Ziektewet is dit vanaf 2013 niet meer verplicht en daarom zal het risico veelal door de werkgever zelf worden gedragen. Voor de WGA-periode blijft de garantieverklaring onveranderd een verplichting. Ook hier geldt dat u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, dat dit niet geldt voor personen die een Ziektewetuitkering krijgen voor ziekte als gevolg van zwangerschap, bevalling, orgaandonatie of vanuit een no risk-situatie. Uitkeringen aan deze zogenaamde vangnetgevallen zullen niet voor uw rekening komen.

Kick Pullen

Reacties

Laat je reactie achter